Ukuphahla

Posted by Mpumelelo Ncube on

Ukuphahla

Isnuff
Impepho
Amakhandlela blue, yellow

Lamakhandlela ahlanganisa izidalwa zakini kubo kamama nakubo kababa. Uyellow n blue. Uma uzophahla kufanele uhlambuluke 3 days ungenzi ucansi, uphahla ungadlanga empty stomach ukuzwe uzwakale kahle lento oyicelayo . Uphahla ekuseni ngo 5am nantambama ngo 5pm uma kushona ilanga selibantu bahle. Ekuseni ukhuluma nabogogo , ntambama ukhuluma namakhehla. Noma ungasayishisanga impepho ayikho nkinga uzosebenzisa isnuff sodwa. Kuyavuma ngoba uthola kuthi uhlala endaweni engavumi kuthi ushise impempo. Isnuff sidwa utaphahla ngaso. Uma uzophahla ungabizi izibongo. Ngiyangibuye ngingathandisisi ukubiza izibongo , Ungaqondisi emuntwini thizeni ngoba uthola kuthi kunemfihlo ekhaya ongayazi or isikolodo esikhona ngawe or ngomkhulu wakho. Uthole kuthi isibongo osisebenzisayo akusona esakho kahle. Ugcina usubize amadlozi awrong uzidalele inkinga . Uphahla kanje. " Mathongo amadala bomdiki nomndawe neminono, ngimemeza nina enisezintabeni nasemimfuleni bomavula kuvaliwe emzini yamanye amadoda, zishingishane zomoya, nina enibona mina engingakuboni ngamehlo, ngiyakhuleka bogogo nomkhulu bami, bengicela 123, nanko ngiphenduka inhlekisa nina nikhona kwenzenjani bantu abadala, uma ningigoqela izandla nithi kweziwe njani, nango nomkhwenyana wenu ebeninginike yena uGuyuguyu sebemthathile sengiphenduke inhlekisa, uma behleka mina kutsho khona kuthi bahleka nina. Phakamani niphathe izagila nemikhonto ningilwelwe kulenpi engibhekane nayo etc, Yiyona ndlela yokuphahla leyo.

Camagu, bookings , appointments. 0732950089. 0636648360.

For orders, enquiries fonela u P. Mtshali ku 0767934779