Joyana

Regular price R 700.00

Uma nike naxabana nabafowenu or umzali wakho
iyadingeka le. Phambi kokuba nikhulumisane, uyagaya niphuzisane lomuthi kunqamuke izifungo nenhlamba ebenithukana ngazo kungenjalo omunye uzongena phansi nizoqhuma igazi ngamakhala.
Uyaligaya uhlanganise uma kunesimo sokungazwani ekhaya nizopheka idokwe porridge nidle nonke phambi kokuba nixolelane nixoxisane ningqamula ijoyi nezifungo enazenzayo noma ezenziwa ngabangasekho. Niyageza nangalo nonke ekhaya uma kunesimo sokufungelana.